Πρώτο Ένσημο: Η διαδικασία συμμετοχής..

Πρώτο Ένσημο: Τι πρέπει να κάνει ο ωφελούμενος και η επιχείρηση για τα 1.200 ευρώ, η διαδικασία
Αίτηση του ωφελουμένου, νέου ηλικίας από 18 ως 29 ετών απαιτείται για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο που ξεκινάει από 1.1.2022.

Ειδικότερα για πρώτη φορά σε πρόγραμμα ο ωφελούμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα της παρούσας σε ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με τίτλο ««Αίτηση- Υπεύθυνη ωφελούμενου για το ανοικτό πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»» με την οποία δηλώνει εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν απαιτείται επανυποβολή αυτής σε μηνιαία βάση από τον ωφελούμενο, εκτός κι αν επιθυμεί τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι ηλικίας 18-29 ετών που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.

Για την ένταξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στο «Πρώτο Ένσημο», ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Η επιχείρηση που επιθυμεί να προβεί σε μία ή περισσότερες νέες προσλήψεις υποβάλλει για κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία της, τα στοιχεία του νέου που θέλει να προσλάβει, όνομα τράπεζας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα του υπό πρόσληψη νέου ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Ελέγχεται δηλαδή ότι ο δυνητικά ωφελούμενος είναι ηλικίας 18-29 ετών, και ότι δεν διαθέτει προϋπηρεσία. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, η επιχείρηση, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα.

Εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει έναν ή περισσότερους ωφελούμενους παράλληλα και στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας υποβάλλει για κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος εκείνου.

Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου και στα δύο προγράμματα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η επιχείρηση αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση των αιτήσεων, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στα δύο προγράμματα.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα στον ωφελούμενο την ένταξή του στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο».

Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών ως εξής:

α) Νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με ποσό 1.200 ευρώ, που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του.

Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

β) Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης -που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ.

Τα 300 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 300 καταβάλλονται στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος..

γ) Εάν η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (η μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού).

Αίτηση εργαζόμενου

proto ensimo

ΠΗΓΗ 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *