Πρόσληψη 6 ατόμων ΠΕ και ΤΕ για τη συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝ.ΚΟ. Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την πράξη: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2021-2023»,

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε έξι (6) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:
Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Τοπογράφου Μηχανικού

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2021-2023» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στη διεύθυνση: Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131 [27], μέχρι τις 27/05/2022, ώρα 14:00.

Σύμφωνα με το Αντικείμενο του Έργου,

H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς είναι ο φορέας υλοποίησης ενός μεγάλου αριθμού έργων και μελετών προϋπ. περίπου 21 εκατ. ευρώ (όπως αναλύονται εντός της πρόσκλησης) και αδυνατεί να ανταποκριθεί, με την υφιστάμενη στελέχωση της
Τεχνικής της Υπηρεσίας, στις απαιτήσεις επίβλεψης του μεγάλου αυτού, ως προς τον
αριθμό και προϋπολογισμό, όγκου, έργων και μελετών, στα δεδομένα εκ του νόμου και των
συμβατικών τευχών, προσδιορισμένα πολύ σύντομα χρονικά πλαίσια.

Προκειμένου, συνεπώς, να καταστεί δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής, κρίθηκε ως απαραίτητη η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων φορέων (Περιφέρειας και ΑΝΚΟ) δια της συνένωσης των δυνάμεών τους και ειδικώς, δια της ανάληψης της επίβλεψης των έργων και μελετών από έμπειρο προσωπικό, προκειμένου να υποστηριχθεί η ΔΤΕ της Π.Ε.Καστοριάς, σε επίπεδο επίβλεψης.

Η ΔΤΕ της Π.Ε. θα διατηρήσει το ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς την οποία θα υποβάλλονται όλα τα έγγραφα των επιβλεπόντων.

Κλικ για περισσότερα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *