10 θέσεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου Αποκατάσταση & Ανάδειξη τεμένους Κουρσούμ Καστοριάς του ομώνυμου έργου με κωδικό ΣΑΤΑ 2021ΤΑ01400023 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων (Μία) 1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ & Τέμενος Κουρσούμ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων (Μία) 1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ & Τέμενος Κουρσούμ ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων και ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων (Μία) 1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΥΕ Εργάτες (Τρεις) 3 Τέμενος Κουρσούμ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakas@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Αντωνίας Μπαλτατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200), εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [05/02/2022] έως [11/02/2022] ).

Α) ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας του ομώνυμου έργου με κωδικό ΣΑΤΑ 2021ΤΑ01400021 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων (Μία) 1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ & Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδα Β΄ή τομέας Β΄] -με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών) (Μία) 1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ & Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Μία) 1 Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας ΥΕ Εργάτες, (Μία) 1 Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakas@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Αντωνίας Μπαλτατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200), εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [05/02/2022] έως [11/02/2022] ).

Β) ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *